Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.
 6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych.
 3. Stowarzyszenia jest organizacją niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Symbol i nazwa Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Pracownia Filmowa „Cotopaxi”.