PÓŹNE DEBIUTY 2021
WEŹ UDZIAŁ W PREMIERZE ONLINE!
Slide 2
AKTYWNI OBYWATELE
SZKOŁA ŻYCZLIWEJ WYOBRAŹNI
następna
wcześniejsza

Statut Stowarzyszenia Pracownia Filmowa COTOPAXI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.
 6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych.
 3. Stowarzyszenia jest organizacją niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Symbol i nazwa Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Pracownia Filmowa „Cotopaxi”.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,
 2. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstawaniu sztuki i kultury,
 3. realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową,
 4. promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
 5. wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej,
 6. propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej,
 7. realizacja działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej,
 8. realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej,
 9. wspieranie animatorów lokalnych (w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli) w zakresie profilu działalności Stowarzyszenia,
 10. aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
 12. prowadzenie działań wspierających wzmacnianie więzi społecznych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodzieży, w tym promocji wolontariatu,
 13. wspieranie różnych form kształcenia ustawicznego,
 14. wspieranie edukacji pozaformalnej młodzieży i niezawodowej edukacji osób dorosłych,
 15. promocja przedsiębiorczości,
 16. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego,
 17. promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także ochrony środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania zasobów,
 18. przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu,
 19. przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów.

§ 7

Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się poprzez:

 1. przygotowywanie projektów oraz udział w projektach partnerskich zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
 2. realizowanie filmów i innych utworów audiowizualnych,
 3. upowszechnianie sztuki filmowej i audiowizualnej poprzez rozwijanie projektów filmowych i audiowizualnych, działalność producencką, dystrybucyjną (rozpowszechnianie) i wydawniczą,
 4. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów tematycznych, spotkań, przeglądów oraz festiwali sztuki filmowej,
 5. promowanie twórców filmowych i audiowizualnych,
 6. pomoc w organizacji produkcji filmowej twórcom młodego pokolenia, w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad,
 7. realizowanie utworów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dla organizacji pozarządowych,
 8. realizowanie badań naukowych, w tym w szczególności w oparciu o metody i techniki audiowizualne.
 9. współpracę z organami państwowymi i podmiotami gospodarczymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 10. wspieranie rozwoju edukacji filmowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych oraz w różnych formach kształcenia ustawicznego,
 11. działania informacyjne i promocyjne,
 12. pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkiem zwyczajnym może także zostać osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  b. jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne, które:
  a. złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia,
  b. ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw wymienionych w § 12 ust.1 pkt d-e.
 3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które może uchylić decyzję Zarządu o nieprzyznaniu członkostwa zwykłą większością głosów.

§ 12

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać aktywny udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
  c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia,
  d. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  e. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
  a. uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia,
  b. do regularnego opłacania składek członkowskich,
  c. przestrzegać postanowień niniejszego statutu.

§ 13

 1. Skreślenie z listy członków następuje wskutek:
  a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
  b. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
  c. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  d. zalegania z opłatą składki członkowskiej,
  e. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
  f. śmierci członka.
 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w drodze stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków,
  b. Zarząd Stowarzyszenia,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku braku wymaganego kworum podczas Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie, możliwe jest skuteczne podejmowanie uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

§ 15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków może być zebraniem:
  a. zwyczajnym,
  b. nadzwyczajnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c. w ciągu 30 dni od daty złożenia umotywowanego wniosku przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  c. Podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  d. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  e. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
  f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  g. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  h. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym zebraniu, odbywającym się niezwłocznie po wyborach. Pierwszy Zarząd może zostać wybrany podczas zebrania założycielskiego. Podział funkcji odbywa się uchwałą Zarządu na jego pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.

§ 20

 1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
  a. prowadzenie działań bieżących oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b. zwoływanie Walnych Zebrań Członków nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy,
  c. składanie oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia w szczególności majątkowych,
  d. uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia,e. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  f. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych,
  g. sporządzanie sprawozdań z działalności,
  h. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  i. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych w związku z działalnością Stowarzyszenia,
  j. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  k. ustalanie i rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu,
  l. zatrudnianie pracowników.
 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna:
  a. składa się z trzech członków: przewodniczącego, sekretarza, członka,
  b. konstytuuje się na pierwszym zebraniu, odbywającym się niezwłoczniepo wyborach, na którym uchwałą dokonuje podziału funkcji. Pierwsza Komisja Rewizyjna może zostać wybrana podczas zebrania założycielskiego,
  c. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  d. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
  e. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu Stowarzyszenia,
  f. członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  c. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  d. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22

Władze Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 pkt b, c mogą w czasie kadencji uzupełniać swój skład w drodze kooptacji, jednak połowa składu musi pochodzić z wyboru Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Walne Zabranie Członków może powołać Komisję Programową, której zadaniem będzie opiniowanie programów działań artystycznych. Głos Komisji Programowej jest wyłącznie głosem doradczym. Skład i formę funkcjonowania Komisji określi Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 24

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizowania celów statutowych.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  a. środki pieniężne,b. własność rzeczy ruchomych i nieruchomości.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  a. wpływu ze składek członkowskich,
  b. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
  c. zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z działalności gospodarczej,
  e. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  f. dotacji,
  g. dywidend należnych z uczestnictwa w spółkach,
  h. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Stowarzyszenia, w tym kosztów biurowych i administracyjnych.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 7. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Decyzje o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie możliwe jest skuteczne podejmowanie uchwał Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Komisję Likwidacyjną stanowi Zarząd.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz innej organizacji posiadającej podobne cele.